Xinhua Silk Road: E.China Fujian Zhangzhou holds investment event sealing RMB65

Written by