Julian Trono Dance Tutorial: Wiki Me Full Choreography

Dance along with the Wiki Me master! Learn the full choreography of the hit single straight from Julian Trono.